หน้าหลัก l ช่วงชั้นที่1 l ช่วงชั้นที่ 2 l ช่วงชั้นที่ 3 l ช่วงชั้นที่ 4 l บทความ


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ชั้น ม.2

มาตรฐาน ง 1.1 : เข้าใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตสำนึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ในการทำงาน เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัวที่เกี่ยวกับงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจ

1. บอกความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค์ หลักการเตรียมพันธุ์พืช จำแนกประเภท เลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สามารถเตรียมดิน
     และพันธุ์พืชจากส่วนต่าง ๆ ของพืชได้
2. บอกความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน และสามารถปลูกพืชโดยใช้เมล็ด และจากการขยายพันธุ์โดยใช้ส่วนต่าง ๆ
     ของพืชได้
3. บอกความหมาย ความสำคัญ หลักการ วิธีการให้น้ำและปุ๋ย และเลือกวิธีการให้น้ำและชนิดของปุ๋ยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4. บอกชนิด และวิธีป้องกัน กำจัดแมลงและโรคที่ทำลายพืช และสามารถเลือก และประยุกต์วิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้เหมาะสมกับท้องถิ่น
     และสิ่งแวดล้อม
5. บอกความหมาย ความสำคัญ หลักการ และสามารถปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้
6. บอกหลักการ วิธีการ ขั้นตอน และสามารถเก็บเกี่ยว แปรรูป ถนอมผลผลิตได้อย่างเหมาะสม
7. บอกความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และจำแนกประเภทของธุรกิจได้
8. บอกความหมาย วัตถุประสงค์ ประโยชน์ ขั้นตอน และวิธีการของการทำงบประมาณและทำบัญชี และสามารถบันทึกรายการในบัญชีได้
9. บอกความหมาย จำแนกประเภทของสินค้าและบริการ อธิบายรูปแบบของการขายแบบต่าง ๆ ได ้
10. วางแผนการซื้อสินค้าและบริการได้อย่างเหมาะสม โดยตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค
11. บอกหลักการ วิธีการ และความจำเป็นในการจัดการงานประจำวัน และจัดการเกี่ยวกับอาชีพได้
12. บอกแนวทางและกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ และทำโครงงานอาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้

มาตรฐาน ง 1.2 : มีทักษะ กระบวนการทำงานและการจัดการทำงานเป็นกลุ่ม แสวงหาความรู้ สามารถแก้ไขปัญหาในการทำงาน รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่องาน

13. สามารถศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลงานเกษตรและธุรกิจ จากแหล่งการเรียนรู้ได้หลากหลาย
14. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาสาเหตุของปัญหา สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา ประเมินผล สรุป และวางแผนการทำงานได้

มาตรฐาน ง 2.1 : เข้าใจ มีทักษะ มีประสบการณ์ในงานอาชีพสุจริต มีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต

15. รู้จักประโยชน์ของการประกอบอาชีพสุจริต
16. รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประกอบอาชีพสุจริต

มาตรฐาน ง 3.1 : เข้าใจธรรมชาติและกระบวนการเทคโนโลยี ใช้ความรู้ ภูมิปัญญา จินตนาการ และความคิดอย่างมีระบบในการออกแบบ สร้างสิ่งของเครื่องใช้ วิธีการเชิงกลยุทธิ์ ตามกระบวนการเทคโนโลยี สามารถตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม โลกของงานและอาชีพ

17. ออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการทดสอบ ปรับปรุง แก้ไข ประเมินผลได้อย่างคุ้มค่า ถูกวิธี ปลอดภัย และยอมรับความคิดเห็น
      และผลงานของผู้อื่น
18. เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์หรือวิธีการที่ได้จากเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในประเทศด้านคุณภาพ รูปแบบ วัสดุ ความสะดวกในการใช้ความ
      คุ้มค่าได้

มาตรฐานที่ ง 4.1 : เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

19. บอกความหมาย ความสำคัญ ของข้อมูลและสารสนเทศได้
20. บอกวิธีการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศอย่างง่ายได้
21. บอกซอฟต์แวร์ที่ช่วยประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้
22. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมได้
23. บอกได้ว่าหลักการแก้ปัญหามีขั้นตอนอะไรบ้าง
24. อธิบายวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้
25. บอกขั้นตอนการวิเคราะห์และการออกแบบโครงงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
26. เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการทำโครงงานได้

มาตรฐาน ง 5.1 : ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน การผลิต การออกแบบ การแก้ปัญหา การสร้างงาน การสร้างอาชีพสุจริตอย่างมีความเข้าใจ มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และมีความคิดสร้างสรรค์

27. สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้บูรณาการกับการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอาชีพ โดยให้ครอบคลุมการทำงาน การผลิต
       การออกแบบ การแก้ปัญหา การสร้างงาน การสร้างอาชีพสุจริต

l ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง l สาระการเรียนรู้ l หน่วยการเรียนรู้ l