Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 907 : การทดสอบสมรรถภาพทางกายระดับปฐมวัย

 ฝ่ายปฐมวัยได้จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ประจำปีการศึกษา  2555  ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่  21  พฤษภาคม  ถึง  1  มิถุนายน  2555  โดยแบ่งประเภทของการทดสอบสมรรถภาพทางกายออกเป็น  4  ประเภท  ได้แก่  การนั่งงอตัว   การยืนกระโดดไกล  การวิ่ง   20  เมตร   การเดินทรงตัว  เพื่อเป็นการวัดสมรรถภาพทางกายเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย  แล้วนำผลการทดสอบมาปรับปรุง  และเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้เด็กระดับปฐมวัยต่อไป

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 75 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  คมสัน    เชื้อคำเพ็ง  มาสเตอร์  เอกสิทธิ์    ปักกาเวสา  มาสเตอร์  ชัยวัฒน์    ปักเกโส   ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เอกสิทธิ์    ปักกาเวสา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 5195 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 5195 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4