Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน(อนุบาล)
หน่วยงาน :งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
โครงการ :โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน(อนุบาล)

หลักการและเหตุผล :
    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้กำหนดมาตรฐานส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงออก มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ การศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญ พร้อมทั้งกำหนดเป้หมายของผู้เรียน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีความสุข ได้ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อเด็กปฐมวัยได้รับการตรวจสุขภาพและได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันเป็นรายบุคคล
    2. เพื่อเด็กปฐมวัย มีน้ำหนัก – ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
    3. เพื่อเด็กปฐมวัย ได้รู้ รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม อย่างต่อเนื่อง
เชิงปริมาณ
   1. เด็กปฐมวัย ร้อยละ 90 มีสุขภาพอนามัย ที่แข็งแรง สมบูรณ์ ตามเกณ

KPI :
   1. ผู้เรียนร้อยละ 90 รู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง มีน้ำหนัก – ส่วนสูง และมีพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นไป

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานและตัวบ่งชี้ BSG
         
      มาตรฐานและบ่งชี้ สมศ.
         
    - มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
    - ม.2 ตบช.1 ผู้เรียนรู้จักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกำลังกายสม่ำเสมอ(7.1)
    - ม.2 ตบช.2 ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์(7.2)
    - ม.2 ตบช.4 ผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น(7.4)
      มาตรฐานและตัวบ่งชี BSG ปฐมวัย
         
    - มาตรฐานที่ 7 เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
    - ม.7 ตบช.1 รักการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพและช่วยเหลือตนเองได้
    - ม.7 ตบช.2 มีน้ำหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
      มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สมศ ปฐมวัย
         
    - มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    จัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการ 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 5,600 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 5,600 บาท
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :      
ผู้จัดทำ :      


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ