Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล
หน่วยงาน :งานสัมพันธ์ชุมชน
โครงการ :โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล

หลักการและเหตุผล :
    จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542ได้กำหนดให้ผู้ปกครองและบุคคลากร ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับทางโรงเรียน รับทราบนโยบายและหลักสูตรในการพัฒนา ผู้เรียน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบนโยบายหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียนในขั้นพื้นฐานพร้อมปฎิบัติได้อย่างต่อเนื่องทั้งที่บ้านและโรงเรียน.
    2. เพื่อให้ผู้ปกครองและครูได้แลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบนโยบายและหลักสูตรของโรงเรียนครูได้รับทรบข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน
เชิงปริมาณ
   1. จำนวนผู้ปกครองร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ

KPI :
   1. ผู้ปกครองร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบนโยบายของโรงเรียน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานและตัวบ่งชี้ BSG
         
      มาตรฐานและบ่งชี้ สมศ.
         
      มาตรฐานและตัวบ่งชี BSG ปฐมวัย
         
    - ม.18 ตบช.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
      มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สมศ ปฐมวัย
         
    - ม.14 ตบช.2 สถานศึกษามีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    จัดซื้ออุปกรณ์ตามรายการ 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 25,000 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 25,000 บาท
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :      
ผู้จัดทำ :      


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ