Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการบัณฑิตน้อย
หน่วยงาน :งานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
โครงการ :โครงการบัณฑิตน้อย

หลักการและเหตุผล :
    เนื่องจากมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน และสามารถทำงานจนสำเร็จมีความรู้สึกที่ดีต่อการทำงาน มีความภาคภูมิใจและชื่นชมในผลงาน นักเรียนระดับอนุบาล 3 เป็นนักเรียนระดับสูงสุดของระดับปฐมวัย ซึ่งถือได้ว่าจบการศึกษาในระดับหนึ่ง ดังนั้นทางระดับปฐมวัยได้เห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดให้มีพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ มีลักษณะตรงตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ :
    1. ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้จบการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3
    2. นักเรียนเกิดความรักและภาคภูมิใจในสถาบัน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนระดับอนุบาล 3 เกิดความรู้สึกภาคภูมิที่ได้จบการศึกษา และเกิดความรักสถาบัน
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนระดับอนุบาล 3 จำนวน 225 คน ได้เข้าร่วมพิธีรับวุฒิบัตร

KPI :
   1. ผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ทุกคน มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้จบการศึกษาและเกิดความรักความผูกพันต่อสถาบัน

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานและตัวบ่งชี้ BSG
         
      มาตรฐานและบ่งชี้ สมศ.
         
      มาตรฐานและตัวบ่งชี BSG ปฐมวัย
         
    - ม.1 ตบช.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามข้อตกลงร่วมกัน
    - ม.1 ตบช.4 มีเมตตากรุณา มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
    - ม.1 ตบช.6 มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
    - ม.3 ตบช.3 เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
    - ม.3 ตบช.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
    - ม.7 ตบช.1 รักการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพและช่วยเหลือตนเองได้
    - ม.7 ตบช.2 มีน้ำหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
      มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สมศ ปฐมวัย
         
    - ม.1 ตบช.1 ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน
    - ม.1 ตบช.4 ผู้เรียนมีตวามกรุณา มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
    - ม.1 ตบช.6 ผู้เรียนมีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
    - ม.3 ตบช.1 ผู้เรียนมีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
    - ม.3 ตบช.2 ผู้รียนมีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้านดนตรีและการเคลื่อนไหว โดยไม่ขัดหลักศาสนา
    - ม.3 ตบช.3 ผู้เรียนสนใจและร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย
    - ม.7 ตบช.1 ผู้เรียนทำกิจกรรมตามลำดับขั้นตอนและชื่นชมในผลงาน
    - ม.7 ตบช.2 ผู้เรียนเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    จัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการ 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 90,000 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 90,000 บาท
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  เอกสิทธิ์    ปักกาเวสา
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  เอกสิทธิ์    ปักกาเวสา


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ