รายละเอียดโครงการ


ชื่อโครงการ
ห้องสมุดของฉัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มห้องสมุดของฉัน
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่องและ โครงการใหม่
กลุ่มเป้าหมาย ขึ้นอยู่กับกิจกรรม

หลักการและเหตุผล
ในโรงเรียนของเราได้มีห้องสมุดที่มีหนังสือหลากหลายรูปแบบให้นักเรียนในโรงเรียนได้เข้าไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่ปัจจุบันสถิติการเข้าไปใช้ห้องสมุดนั้นค่อนข้างน้อย ดังนั้นจึงจะจัดทำโครงการเพื่อให้ห้องสมุดน่าเข้าไปใช้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้นักเรียนภายในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการใช้ห้องสมุด และยังมีการรณรงค์การใช้ห้องสมุด ซึ่งในบางเดือนจะมีการสะสมแต้มการใช้ห้องสมุดของนักเรียนที่เป็นสมาชิกห้องสมุด และการตอบคำถามประจำสัปดาห์ อีกทั้งยังมีโครงการอื่นๆอีกมากมาย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักเรียนหันมาเข้าห้องสมุดมากขึ้น
2.เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน
3.เพื่อปรับปรุงห้องสมุดให้น่าเข้ายิ่งขึ้น
4.เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายเชิงปริมาณ
มีสถิติการใช้ห้องสมุดให้มากขึ้นจากเดิมร้อยละ5
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยองร้อยละ20 มีนิสัยรักการอ่าน สนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา และหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

วิธีการดำเนินการ
1.นัดประชุม และวางแผนงาน
2.ติดต่อประสานงานกับห้องสมุดของโรงเรียน ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการให้ทราบ
3.สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับห้องสมุดกับนักเรียนในโรงเรียนอัสสัมชัญระยองว่าต้องการสิ่งใดให้ปรับปรุง
4.วางแผนการจัดกิจกรรรมหรือบำรุงรักษาห้องสมุด
5.ดำเนินงานในโครงการต่างๆที่ได้วางแผนไว้และรวมถึงปรับปรุงห้องสมุดให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
6.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของห้องสมุดให้ทุกคนทราบ
7.ติดตามผลงานและสำรวจข้อผิดพลาดต่างๆและนำมาแก้ไขปรับปรุง
8.สรุปผล

วิธีการประเมินโครงการ
อาศัยข้อมูลทางสถิติ และสังเกตจากสภาพจริง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจะเป็นผู้ที่มีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น และปริมาณนักเรียนที่หันเข้ามาใช้ห้องสมุดนั้นมีจำเพิ่มจำนวนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และต้องการให้ห้องสมุดน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดกว้างความรู้ในด้านต่างๆของความรู้ให้แก่นักเรียนได้ทราบและนักจะมีความสนใจในการใช้ห้องสมุดมากขึ้น

รายละเอียดกิจกรรม>>
รายละเอียดงบประมาณ>>>
รายชื่อผู้ดำเนินโครงการ>>>>