แผนปฏิบัติงานห้องสมุดปีการศึกษา 2548


1.โครงการหนูน้อยนักอ่าน
กลุ่มเป้าหมาย ระดับชั้น ป.1 - ป.6
แผนและเวลาดำเนินการ
- ประชาสัมพันธ์โครงการ 16-20 พ.ค. 48
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
- เริ่มโครงการ 24-31 พ.ค.48
- แจกรางวัลทุกสิ้นเดือน1 มิ.ย. 48
ผู้รับผิดชอบ ครูวีรยา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนรักการอ่าน
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. เพื่อให้นักเรียนสนใจมาใช้ห้องสมุดมากขึ้น
4. เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนโครงการต่างๆทางด้านการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนรักการอ่านมาก ขึ้น
2. นักเรียนสนใจเข้าห้องสมุดมากขึ้น
3. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการอ่านหนังสือมากขึ้น
งบประมาณ 2,000 บาท
วันสิ้นสุด 31 มี.ค 49


2 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด
แผนและเวลาดำเนินการ
17-19 ส.ค. 48
- จัดนิทรรศการเกี่ยวกับหนังสือ
- ตอบคำถามเกี่ยวกับห้องสมุด
- แนะนำหนังสือน่าอ่าน
- การเล่านิทาน
- โต้วาทีระดับมัธยม
- กิจกรรมรักษ์สุขภาพ
- แฟชั่นหนังสือ
ผู้รับผิดชอบ ครูวีรยา ม.รังสรรค์ ครูนวลลักษณ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
2. เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อคงามต้องการของนักเรียนใหมีความรู้ที่หลากหลาย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนรักการอ่านมากขึ้น
2. นักเรียนสนใจเข้าห้องสมุดมากขึ้น
3. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4. นักเรียนรู้จักวิเคราะห์หนังสือจากการอ่านและเกิดปฏิภาณไหวพริบ
5. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจากนิทาน
6. ทำความรู้จากทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
งบประมาณ 15,000 บาท
วันสิ้นสุด 31 มี.ค 49

3 โครงการซ่อมหนังสือ
แผนและเวลาดำเนินการ

- สำรวจหนังสือที่ชำรุดหรือฉีกขาด 4-8 ก.ค. 48
- จัดซื้ออุปกรณ์ 19 - 31 ก.ค.
- ซ่อมหนังสือ 1 ส.ค. 48
- ลงทะเบียนหนังสือซ่อม 8 ส.ค. 48
ผู้รับผิดชอบ ครูวีรยา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานต่อการอ่าน การศึกษาค้นคว้าเพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางการศึกษา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. หนังสือมีความทดทานต่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย
งบประมาณ 8,000 บาท
วันสิ้นสุด 31 มี.ค. 48


4 โครงการจัดซื้อวารสารเข้าห้องสมุด
แผนและเวลาดำเนินการ
- สำรวจวารสารตามความต้องการของครูและนักเรียน พ.ค 48
- จัดซื้อวารสารเข้าห้องสมุดให้เหมาะสมกับโลกยุคปัจจุบัน พ.ค. 48 - ก.พ.49
ผู้รับผิดชอบ ครูวีรยา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่ตลอดเวลา
2. เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการเรียนรู้และความต้องการของครูและนักเรียน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูและนักเรียนได้รับความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
2. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการค้นคว้าอ่านหนังสือในห้องสมุด
งบประมาณ 12,000 บาท
วันสิ้นสุด 31 มี.ค. 49

5 โครงการจัดซื้อหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิค
แผนและเวลาดำเนินการ
- สำรวจหนังสือให้ตรงกับความต้องการของครูและนักเรียน /1 - 11 พ.ย. 48
- จัดพิมพ์รายชื่อหนังสือและส่งไปที่สำนักพิมพ์เพื่อสำรวจหนังสือว่ามีตามรายการหรือไม่
/14 - 15 พ.ย. 48
- จัดซื้อหนังสือ /21 - 30 พ.ย.
- จัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ /1 - 10 ก.ค.
- จัดซื้อหนังสือน่าอ่านและหนังสือยอดนิยมทุกเดือนๆ ละ 2,000 บาท เริ่มเดือน มิ.ย - ก.พ. 49 /1 มิ.ย. 48
ผู้รับผิดชอบ ครูวีรยา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่เสมอ
2. โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน
3. เพื่อให้หนังสือมีเพียงพอต่อความต้องการของครูและนักเรียน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนและครูมีแหล่งการเรียนรู้ที่เพียงพอ
2. นักเรียนสนใจเข้าห้องสมุดมากขึ้น
3. นักเรียนใช้เวลาว่างในการค้นคว้าหาความรู้มากขึ้น
4. หนังสือมีเพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียน
งบประมาณ 150,000 บาท
วันสิ้นสุด 31 มี.ค. 49

6 โครงการยอดนักอ่าน
แผนและเวลาดำเนินการ
- สำรวจนักเรียนที่ยืมหนังสือมากที่สุดแล้วนำมาเรียงลำดับเพื่อหานักเรียนที่ยืมหนังสือมากที่สุด 10 อันดับ พร้อมมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ขยันอ่านอ่านหนังสือ /19-23 ก.ย.สำรวจนักเรียนที่ยืมหนังสือมากที่สุดแล้วนำมาเรียงลำดับเพื่อหานักเรียนที่ยืมหนังสือมากที่สุด 10 อันดับ พร้อมมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ขยันอ่านอ่านหนังสือ /30 ก.ย. 48
ผู้รับผิดชอบ ครูวีรยา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนรักการอ่าน
2. เพื่อให้นักเรียนร้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. เพื่อให้นักเรียนสนใจมาใช้ห้องสมุดมากขึ้น
4. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและตอบสนองต่อโครงการที่จัดขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนรักการอ่านมากขึ้น
2. นักเรียนสนใจเข้าห้องสมุดมากขึ้น
3. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุด
งบประมาณ 2,000 บาท
วันสิ้นสุด 31 มี.ค 49


7 โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
แผนและเวลาดำเนินการ
1 มิ.ย. 48
- จัดหนังสือที่น่าสนใจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนทุกระดับชั้นใส่รถเข็ญ ตกแต่งให้สวยงาม
- สถานที่ลานอโศก(เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
- มีการบันทึกหลังการอ่านทุกครั้ง
- มอบรางวัลกับนักเรียนที่มีสถิติการอ่านมากที่สุด (มอบรางวัลทุกสิ้นเดือน)
ผู้รับผิดชอบ ครูนวลลักษณ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และเห็นความสำคัญของการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ และสามารถเสริมสร้างความคิดในอันที่จะค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
งบประมาณ 2,000 บาท
วันสิ้นสุด 31 มี. ค. 49