หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
     
             
 

หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

          หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เริ่มจากผู้ใช้จะทำการกรอกข้อมูลหรือคำสั่งผ่านทางอุปกรณ์รับข้อมูล (Input Devices)

ซึ่งข้อมูลหรือคำสั่งที่รับเข้ามาจะถูกนำไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์หรือหน่วยความจำแรม (Memory) จากนั้นก็จะถูกนำไปตีความและประมวลผล

โดยหน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing) แล้วนำผลที่ได้จากการประมวลผลมาเก็บไว้ในหน่วยความจำแรม พร้อมทั้งแสดง

ออกทางอุปกรณ์แสดงผล (Output Devices) ดังนั้นระบบคอมพิวเตอร์จึงประกอบด้วย 4 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ส่วนประมวลผลกลาง

หน่วยความจำ อุปกรณ์รับข้อมูล และอุปกรณ์แสดงผล

 
             


คอมพิวเตอร์มีหลักการทำงานอยู่ 4 ขั้นตอน คือ


1. การรับข้อมูลและคำสั่ง คอมพิวเตอร์รับข้อมูลและคำสั่งผ่านอุปกรณ์นำเข้า คือ เมาส์ คีย์บอร์ด

ฟล็อปปี้ดิสก์ไดร์ว   สแกนเนอร์ เป็นต้น

   

2. การประมวลผลหรือคิดคำนวณ หรือ CPU (Central Processing Unit)

 
   

3. การเก็บข้อมูล  ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ หน่วยเก็บข้อมูล คือ  ฮาร์ดดิสก์  ดิสเกตด์ 

ซีดีรอมและอุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดพอร์ตยูเอสบี

   

4. นำเสนอผลลัพธ์  เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นำเสนอผลลัพธ์ที่ได้  จากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์

เช่น   จอภาพ   เครื่องพิมพ์  ลำโพง  เป็นต้น