หน้าหลัก l ช่วงชั้นที่1 l ช่วงชั้นที่ 2 l ช่วงชั้นที่ 3 l ช่วงชั้นที่ 4 l บทความ

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ชั้น ม.5

ภาคเรียนที่ 1

มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตสำนึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ในการทำงาน เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัวครับ ที่เกี่ยวกับงาน งานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจ
   1. เข้าใจความหมายความสำคัญและประโยชน์ของงานประดิษฐ์ลักษณะของงานประดิษฐ์ประเภทของงานประดิษฐ์ตามโอกาสใช้สอย
   2. เข้าใจหลักการ วิธีการ และขั้นตอนในการทำงานประดิษฐ์
   3. ค้นคว้ารวบรวม และจำแนกชนิดของงานประดิษฐ์ตามการใช้สอยได้ ตามแผนและขั้นตอนที่กำหนด
   4. หาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ ชนิดและประเภทของงานประดิษฐ์ จากแหล่งความรู้ต่างๆได้
   5. ประดิษฐ์ งานประดิษฐ์ ตามลักษณะของงานประดิษฐ์ ประเภทของงานประดิษฐ์ ตามการใช้สอยได้

มาตรฐาน ง 1.2 : มีทักษะ กระบวนการทำงาน และการจัดการ การทำงานเป็นกลุ่ม การแสวงหา ความรู้ สามารถแก้ปัญหาในการทำงาน รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่องาน

   1. เห็นคุณค่าของงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย และรีไซเคิล
   2. ใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และรีไซเคิลในการทำกิจกรรม ได้อย่างประหยัดคุ้มค่าและอนุลักษณ์
   3. มีความคิดที่ดี และมีประโยชน์ต่องานประดิษฐ์

มาตรฐาน ง 2.1 : เข้าใจ มีทักษะ มีประสบการณ์ในงานอาชีพสุจริต มีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีต่อ งานอาชีพ และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต

   1. สามารถสร้างงานประดิษฐ์เพื่อใช้สอย และจัดจำหน่ายได้

มาตรฐาน ง 3.1 : เข้าใจธรรมชาติและกระบวนการเทคโนโลยี ใช้ความรู้ ภูมิปัญญา จินตนาการ และความคิดอย่างมีระบบในการออกแบบ สร้างสิ่งของ เครื่องใช้ วิธีการเชิงกล ยุทธ์ตามกระบวนการเทคโนโลยี สามารถตัดสินใจ

   1. สามารถนำการจัดการข้อมูลเบื้องต้นมาใช้ในการรวบรวมและจำแนกชนิดของงานประดิษฐ์ได้

มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพ

   1. สามารถจัดการข้อมูลเบื้องต้นได้
   2. สามารถอธิบายโครงสร้างของข้อมูลได้
   3. สามารถแยกประเภทของภาษาของคอมพิวเตอร์ได้
   4. สามารถใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาได้

มาตรฐาน ง 5.1 ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน การผลิต การออกแบบ การแก้ปัญหา การสร้างงาน การ สร้างอาชีพสุจริตอย่างมีความเข้าใจ มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์และมีความคิดสร้างสรรค์

   1. สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้บูรณาการกับการทำงาน อย่างมีกลยุทธ์สร้างสรรค์และเหมาะสมกับงาน

 

 

ภาคเรียนที่ 2

มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตสำนึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ในการทำงาน เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัวครับ ที่เกี่ยวกับงาน งานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจ

  1. เข้าใจความหมายความสำคัญประโยชน์ของพืชเศรษฐกิจ
  2. รู้จักวิธีการ ขั้นตอน กระบวนการผลิตพืชเศรษฐกิจ
  3. รู้จักเลือกใช้ ซ่อมแซม ดัดแปลง เก็บรักษาเครื่องมือในการทำงาน
  4. มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาได้เหมาะสม
  5. ทำงานด้วยความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
มาตรฐาน ง 1.2 : มีทักษะ กระบวนการทำงาน และการจัดการ การทำงานเป็นกลุ่ม การแสวงหา ความรู้ สามารถแก้ปัญหาในการทำงาน รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่องาน
  1. สามารถวิเคราะห์งาน วางแผนงาน ดำเนินงาน ประเมินผลปรับปรุงการดำเนินงาน
  2. สามารถทำงานการทำงานในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ่มที่ดี
  3. สามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ และนำมาใช้ในงานไม้ได้
  4. สามารถวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุการแก้ปัญหา
  5. มีความตั้งใจ เอาใจใส่ในการทำงาน
  6. มีกิจนิสัยในการทำงาน ด้วยความประณีต

มาตรฐาน ง 2.1 : เข้าใจ มีทักษะ มีประสบการณ์ในงานอาชีพสุจริต มีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีต่อ งานอาชีพ และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต

  1. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาผลิตพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น

มาตรฐาน ง 3.1 : เข้าใจธรรมชาติและกระบวนการเทคโนโลยี ใช้ความรู้ ภูมิปัญญา จินตนาการ และความคิดอย่างมีระบบในการออกแบบ สร้างสิ่งของ เครื่องใช้ วิธีการเชิงกล ยุทธ์ตามกระบวนการเทคโนโลยี สามารถตัดสินใจ

  1. รู้จักการจัดการเกี่ยวกับผลผลิต
  2. รู้จักวิธีการแปรรูปผลผลิตโดยใช้เทคโนโลยี(OTOP)
  3. รู้แนวทางในการจัดจำหน่ายผลผลิต

มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพ

  1. สามารถอธิบายหลักการพัฒนาโครงการโดยใช้เทคโนโลยีได้
  2. สามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาโครงการได้
  3. สามารถอธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียได้
  4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียได้

มาตรฐาน ง 5.1 ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน การผลิต การออกแบบ การแก้ปัญหา การสร้างงาน การ สร้างอาชีพสุจริตอย่างมีความเข้าใจ มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์และมีความคิด สร้างสรรค

  1. สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้บูรณาการกับการทำงาน อย่างมีกลยุทธ์สร้างสรรค์และเหมาะสมกับงาน
l ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง l สาระการเรียนรู้ l หน่วยการเรียนรู้ l