สาระการเรียนรู้รายปี ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

1. งานบ้าน

-   งานทำความสะอาดเสื้อผ้า(การซักถุงเท้า การเก็บพับเสื้อผ้า)
-   เลือกใช้เทคโนโลยี การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการทำงาน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

2. งานเกษตร

-   การเพาะเมล็ดถั่วในภาชนะและหลักการเลี้ยงสัตว์
-   เลือกใช้เทคโนโลยี การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการทำงาน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

3. งานช่าง

-   งานติดตั้ง/ประกอบของเล่นการประกอบของเล่นแบบง่าย ๆ
-   งานซ่อมแซมของเล่น
-   เลือกใช้เทคโนโลยี การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการทำงาน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

4. งานประดิษฐ์

-   งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุประเภทพลาสติก
-   เลือกใช้เทคโนโลยี การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการทำงาน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

5. งานธุรกิจ

-   งานใช้โทรศัพท์
-   งานจัดการรายรับ รายจ่ายของตนเอง
-   เลือกใช้เทคโนโลยี การเก็บอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการทำงาน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

6. การดำเนินงานและปฏิบัติงานตามคำแนะนำ

7. การทำงานในฐานะสมาชิกของกลุ่ม

8. สำรวจแหล่งความรู้เกี่ยวกับการทำงาน

9. คิด แก้ปัญหาง่าย ๆ ตามความเหมาะสม

10. เต็มใจ ตั้งใจ สนุกกับการทำงาน1. การพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้ง่าย ๆ ตามกระบวนการเทคโนโลยี

11. ประโยชน์และผลกระทบจากสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน

12. เลือกใช้เทคโนโลยี การเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการทำงาน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

13. รู้จักแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวและประโยชน์ของแหล่งข้อมูล

14. ฮาร์แวร์และซอฟแวร์

15. ชื่อเรียกและการทำงานของแผงแป้นอักขระหรือคีย์บอร์ด

16. การพิมพ์สัมผัส

17. รู้จักการติดต่อสื่อสารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิคส์

18. การใช้เครื่องมือหรือ Tools ต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์

19. การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์

20. ความปลอดภัยในการทำงาน

21. การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

22. การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

หน้าหลัก l ช่วงชั้นที่1 l ช่วงชั้นที่ 2 l ช่วงชั้นที่ 3 l ช่วงชั้นที่ 4 l บทความ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / หน่วยการเรียนรู้ / หน้าหลัก